MTMD

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin Amacı

MTMD 'nin Amacı

MTMD Derneği Tüzüğünde derneğin amacı; "Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerinin önemsendiği bir ortamda Mekanik Tesisat Müteahhitliği sektöründe etkinlik gösteren kurum ve kişilerin toplum içerisinde tanıtımını, önem ve gelişimini sağlamak, üyelerin bilgi sorumluluk ve haklarını gelişmiş uluslararası uygulamalara eriştirmek amacına yönelik etkinliklerde bulunmaktır" şeklinde tanımlanır.

Derneği var eden ana fikir; Türk mekanik tesisat müteahhitliğinin küresel rekabet gücüne sahip olması, ulusal mekanik tesisat sektörünün gelişmesinde, kendine düşen görevi en iyi seviyede yerine getirmesi, kendi meslek disiplininin varlığını güçlendirerek koruyabilmesi için gereken iyilefltirmelerin sağlanmasıdır. Mekanik tesisat müteahhitlerin ortak sorunlarını birlikte tartışılaabileceği ve çözüm yolları için bir güç birliği oluşturabileceği ortak bir çatı amaçlayan MTMD, kabul edilebilir rekabet koşulları içinde, uluslararası düzeyde uygulanmış ve kabul görmüş yetki ve sorumlulukları sektörde hakim kılarak, mesleğin gelişmesinin, yurtiçinde ve dışında güçlenmesinin dinamosu olmayı hedefliyor. 

Bu amaç ve ana fikirler etrafında deneyimlerimizi artırmak, alt yapılarımızı hazırlamak, sektörümüzü tanıtmak ve yeni elemanlar kazanmak, ortak sorunlarımızı tartışmak ve çözüm yolları bulmak, uluslararası alanda kabul görmüş standartlarda iş yapmak ve sorumluluk almak gibi konuların tartışılması, irdelenmesi ve sonuçlandırılabilmesi için bir çatıya ihtiyaç doğmuştur. İşte bu çatı Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneğidir.

Derneğin amaç ve vizyonu 2014 yılında aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

AMAÇ:
Mekanik Tesisat Müteahhitlerine ait ortak sorunların birlikte tartışılabileceği ve bulunan çözüm yollarının uygulanmasında ortak, güçlü bir çatı oluşturmak; yenilikçi ve evrensel bakış açısı ile üyelerinin uluslararası uyum ve rekabet gücüne katkıda bulunmak.

VİZYON:
Türk Mekanik Tesisat Müteahhitliği Sektörünün ulusal ve uluslararası platformlarda kabul görmesinde düzenleyici güç olarak, üyelerinin başarısına doğrudan katkı sağlayan uluslararası referans bir teknik otorite olmak.

300x200

Tüzük

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nın 2022 Onaylı Tüzüğünü PDF dökümanı olarak indirebilirsiniz.

İndir